Правила

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО:

 • Идејата е во рана фаза на развој (не постои повеќе од 3 години)
 • Идејата користи знаење од луѓето во локалната заедница, нивните традиционални вештини и цели кон вработување на луѓе од заедницата, и користење на локални ресурси
 • Има детален план или визија за одржливост на животната средина
 • Има план за постепен развој на бизнисот и економска оправданост
 • Го има проценето локалниот пазар – ги познава конкуретните и компаративните предности
 • Идејата го поддржува процесот на ревитализација на традиционалните локални бизниси и поврзувањето на луѓето со заедницатa
 • Идејата е иновативна и уникатна во споредба со другите бизниси и проекти во заедницата
 • На натпреварот можат да учествуваат индивидуалци, социјални претприемачи, граѓански организации и мали приватни компании (со годишен профит не поголем од 10.000 евра).
 • На натпреварот не можат да учествуваат индивидуалци и/или организации кои се членови на семејствата и/или блиски роднини на вработените во АРНО; индивидуалци или организации кои се дел од националното жири и/или нивни роднини; јавни претпријатија.
 • Апликантите мораат да аплицираат во една од овие две категории:
 1. Категорија за зелени концепти (ембрионски идеи), со барање за поддршка до 5.000 долари (можат да аплицираат физички лица/и правни лица кои ја немаат лансирано идејата)
 2. Категорија за зелени идеи, со барање за поддршка до 10.000 долари (можат да аплицираат само правни лица)

УСЛОВИ

Со потпишување на изјавата во формуларот сите апликанти потврдуваат дека имаат право да аплицираат и ги имаат сите права за имплементација на идејата. АРНО го задржува правото да побара дополнителна документација и објаснување од подносителот на идејата во секоја фаза од натпреварот. Доколку се воспостави пречка или неправилност, АРНО го задржува правото на дисквалификација/прекин на договорот.

Со победа на национално или/и регионално ниво сите апликанти се согласни да учествуваат во правно формализирање на процесот и детално дефинирање на условите за користење на паричната и непаричната поддршка. Со победниците на национално или/и регионално ниво, АРНО е обврзано да потпише договор во кој дополнително ќе се утврдат правата и обврските на договорните страни. Овде спаѓаат и редовни периодични, наративни и финансиски извештаи.

Доколку носителот на идејата е физичко лице, во рок од 30 дена по објавата на регионалната награда, треба да регистрира правен субјект.