Rregullat

Kriteret për pjesëmarrje:

 • Ideja të jetë në fazë të hershme të zhvillimit (nuk ekziston për më shumë se 3 vjet).
 • Ideja të shfrytëzojë dijen e njerëzve në komunitetin lokal, aftësitë e tyre tradicionale dhe të synojë punësimin e tyre.
 • Të ketë plan të detajuar ose vizion për qëndrueshmëri të mjedisit jetësor.
 • Të ketë plan ose ide për zhvillim gradual të biznesit dhe të jetë ekonomikisht e arsyeshme.
 • Ta ketë vlerësuar tregun lokal – të njohë përparësitë konkurruese dhe krahasuese.
 • Ideja të mbështet procesin e revitalizimit të bizneseve lokale tradicionale dhe lidhjen mes njerëzve në shoqëri.
 • Ideja të jetë inovative dhe unikate në krahasim me bizneset dhe projektet e tjera të komunitetit.
 • Në konkurs mund të marrin pjesë individë, ndërmarrësit socialë, organizatat qytetare dhe kompanitë e vogla private (që nuk kanë gjeneruar profit me para në vlerë prej më shumë se 10.000 euro në vit).
 • Në konkurs nuk mund të marrin pjesë individët dhe/ose organizatat që janë anëtarë familjeje ose të afërt të të punësuarve në ARNO; individë ose organizata që janë pjesë e jurisë nacionale dhe/ose familjarët e tyre; si dhe ndërmarrjet publike.
 • (RISI) Që nga viti 2020 aplikantët duhet të aplikojnë në njërën nga këto dy kategori:
 1. Kategori për koncepte të gjelbërta (ide bazike), me kërkesë për përkrahje deri në 5000 dollar (mund të aplikojnë persona fizikë / persona juridikë të cilët akoma nuk e kanë lancuar idenë e tyre)
 2. Kategoria e Ideve të Gjelbërta, Kërkesë për Mbështetje deri në 10,000 dollarë (Mund të aplikojnë vetëm subjektet juridike).

KUSHTET

Duke nënshkruar deklaratën në formë, të gjithë aplikantët konfirmojnë se kanë të drejtë të aplikojnë dhe kanë të gjitha të drejtat për të zbatuar idenë. ARNO rezervon të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë dhe shpjegim nga paraqitësi i idesë në secilën fazë të konkursit. Nëse vërtetohet një pengesë ose parregullsi, ARNO rezervon të drejtën për të skualifikuar / ndërprerë kontratën.

Me fitoren në nivelin kombëtar dhe / ose rajonal, të gjithë aplikantët bien dakord të marrin pjesë në zyrtarizimin ligjor të procesit dhe përcaktimin e hollësishëm të kushteve për përdorimin e mbështetjes financiare dhe jo-monetare. Me fituesit në nivelin kombëtar dhe / ose rajonal, ARNO është i detyruar të nënshkruajë një marrëveshje, e cila do të përcaktojë më tej të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese. Kjo përfshin pasqyra të rregullta periodike, narrative dhe financiare.

Nëse mbajtësi i idesë është një person fizik, brenda 30 ditëve pas shpalljes së çmimit rajonal, ai duhet të regjistrojë një subjekt juridik.