Rregullat

Kriteret për pjesëmarrje:

 • Ideja të jetë në fazë të hershme të zhvillimit.
 • Ideja të shfrytëzojë dijen e njerëzve në komunitetin lokal, aftësitë e tyre tradicionale dhe të synojë punësimin e tyre.
 • Të ketë plan të detajuar ose vizion për qëndrueshmëri të mjedisit jetësor.
 • Të ketë plan ose ide për zhvillim gradual të biznesit dhe të jetë ekonomikisht e arsyeshme.
 • Ta ketë vlerësuar tregun lokal – të njohë përparësitë konkurruese dhe krahasuese.
 • Ideja të mbështet procesin e revitalizimit të bizneseve lokale tradicionale dhe lidhjen mes njerëzve në shoqëri.
 • Ideja të jetë inovative dhe unikate në krahasim me bizneset dhe projektet e tjera të komunitetit.
 • Në konkurs mund të marrin pjesë individë, ndërmarrësit socialë, organizatat qytetare dhe kompanitë e vogla private (që nuk kanë gjeneruar profit me para në vlerë prej më shumë se 10.000 euro në vit).
 • Në konkurs nuk mund të marrin pjesë individët dhe/ose organizatat që janë anëtarë familjeje ose të afërt të të punësuarve në ARNO; individë ose organizata që janë pjesë e jurisë nacionale dhe/ose familjarët e tyre; si dhe ndërmarrjet publike.
 • (RISI) Që nga viti 2020 aplikantët duhet të aplikojnë në njërën nga këto dy kategori:
 1. Kategori për koncepte të gjelbërta (ide bazike), me kërkesë për përkrahje deri në 5000 dollar (mund të aplikojnë persona fizikë / persona juridikë të cilët akoma nuk e kanë lancuar idenë e tyre)
 2. Kategoria e Ideve të Gjelbërta, Kërkesë për Mbështetje deri në 10,000 dollarë (Mund të aplikojnë vetëm subjektet juridike).