Rregullat

Kriteret për pjesëmarrje:

  • Projekti/ideja të jetë në fazë të hershme të zhvillimit.
  • Projekti/ ideja të shfrytëzojë dijen e njerëzve në komunitetin lokal, aftësitë e tyre tradicionale dhe të synojë punësimin e tyre.
  • Të ketë plan të detajuar ose vizion për qëndrueshmëri të mjedisit jetësor.
  • Të ketë plan ose ide për zhvillim gradual të biznesit dhe të jetë ekonomikisht e arsyeshme.
  • Ta ketë vlerësuar tregun lokal – të njohë përparësitë konkurruese dhe krahasuese.
  • Ideja të mbështet procesin e revitalizimit të bizneseve lokale tradicionale dhe lidhjen mes njerëzve në shoqëri.
  • Ideja të jetë inovative dhe unikate në krahasim me bizneset dhe projektet e tjera të komunitetit.
  • Në konkurs mund të marrin pjesë individët, ndërmarrësit social, organizatat qytetare dhe kompanitë e vogla private që nuk kanë gjeneruar para në vlerë prej më shumë se 10.000 euro në vit.
  • Në konkurs nuk mund të marrin pjesë individët dheçose organizatat që janë anëtarë familjeje ose të afërt të të punësuarve në ARNO; individë ose organizata që janë pjesë e jurisë nacionale dheçose familjarët e tyre; si dhe ndërmarrjet publike.