Pyetjet që bëhen më shpesh

(Ju lutemi rifreskoni këtë faqe rregullisht për t’u siguruar që po lexoni versionin më të fundit. Pyetjet e aplikimit mund të bëhen më së voni deri më 10 prill.

Çfarë do të thotë – Ideja është në një fazë të hershme të zhvillimit-?
Ideja nuk duhet të ekzistojë për më shumë se 3 vjet. Synimet e konkursit janë të investojnë në ide / qasje të reja, jo në diçka që ekziston për më shumë se 3 vjet dhe mund të mos jetë më e suksesshmja (për x arsye) ose nuk ka nevojë për mbështetje nga konkursi ynë.

A duhet në pjesën e parë (nëse po aplikojmë si person juridik) të paraqesim ekipin apo aktivitetet e personit juridik?

Të dyja 🙂 Në pyetjet (Biografia e shkurtër e mbajtësit të idesë / personit juridik (maks. 200 fjalë) dhe (Për personat juridikë, ju lutemi përgjigjuni shkurtimisht pyetjeve të mëposhtme (deri në 250 fjalë) jepini jurisë mundësi t’ju njohë. Është shumë e rëndësishme të shihet ekspertiza dhe motivimi, për të njohur personin juridik (dhe të gjitha aspektet e tij të gjelbra, nëse ka, ose potencialin për shndërrim dhe transformim).

Nëse jemi të regjistruar si organizatë jofitimprurëse, a mund të aplikojmë për këtë konkurs (në mënyrë që të hapim një kompani më vonë).

Bartësi i idesë, më vonë duhet të jetë implementuesi i së njejtës. Në rast se kjo nuk është e mundur (organizata të jetë një implementuese) dhe duhet të hapet një entitet i ri, ju duhet të aplikoni si individ.

A duhet të paraqesim një llogari përfundimtare për organizatën jofitimprurëse, nëse po aplikojmë nën një person juridik?

Po, për dy vitet e fundit (2021,2022)

A është e mundur që 2 persona fizikë të aplikojnë si paraqitës të idesë?

Përgjigja e shkurtër është se dikush është bartës i idesë – nga pikëpamja teknike. Por në pjesën e ekipit, thoni që jeni më shumë, shpjegoni kush jeni, shpjegoni lidhjen, kontrolloni pjesën me të drejta materiale dhe intelektuale në lidhje me idenë (shembull: nëse aplikoni me pronën e dikujt, a keni të drejta, kush e zotëron atë) , nëse është vepër origjinale, kush është autori dhe të ngjashme). Bartësi i idesë është gjithashtu një person kontakti i cili, nëse vazhdoni në konkursin përfundimtar ose rajonal, do të paraqesë idenë dhe do të vazhdojë të jetë nënshkruesi dhe zbatuesi zyrtar. ARNO rezervon të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë dhe shpjegim nga paraqitësi i idesë në secilën fazë të konkursit. Nëse vërtetohet një pengesë ose parregullsi, ARNO rezervon të drejtën për të skualifikuar / ndërprerë kontratën.

 

A ka problem  përdorimi i burimeve të pa rinovueshme,  nëse ato janë të disponueshme në vendin tonë në një masë të madhe?

Problemi është se konkursi (ky konkurs në veçanti), nuk mbështet shfrytëzimin e burimeve të pa rinovueshme dhe promovon përdorimin e përgjegjshëm të të gjitha burimeve, duke mbështetur fort dhe  sinqerisht parimet e ekonomisë cirkulare.

Për shembull, pa marrë parasysh se sa xeherore  ka (në vendin tonë) dhe bollëkun e një resursi të caktuar, ai për një kohë do të zhduket. Ne besojmë, për të gjithë të ardhmen e njerëzimit në përgjithësi, se nuk është e përshtatshme të investojmë në biznese që shfrytëzojnë burime të pa rinovueshme dhe se duhet të kalojmë në një ekonomi të re , të gjelbër. Konkurrenca jonë për “Idetë e Gjelbërta”,  reflekton pikërisht  angazhimin tonë për atë tranzicion.

Ne ju inkurajojmë fuqishëm që të njiheni me përkufizimet e ekonomisë së gjelbër, të edukoheni mbi këtë temë dhe të mendoni se si mund të sillni përfitime mjedisore për idenë tuaj të gjelbër (duke pasur përfitime për vete dhe duke përfshirë edhe komunitetet lokale).

Këtu kemi ndarë  një fragment të shkurtër nga Vikipedia:

Një temë aktuale sot,  është rinovimi i burimeve – nëse ato më në fund kanë shterruar  ose po kompensohen  (ose nëse ende ekzistijnëe). Sipas kësaj, kemi:

  • Burimet e rinovueshme – ata që rikuperojnë veten. Një rast i veçantë janë burimet që janë vazhdimisht të pranishme dhe të paprekura në kuptimin sasior (dielli, ajri dhe era). Burimet e zakonshme të ripërtëritshme, plotësohen ngadalë dhe gradualisht, që do të thotë se ato rrezikojnë të zhduken për shkak të mbi-shfrytëzimit, dmth. kur nuk jepet kohë për rinovim.
  • Burimet e pa rinovueshme – ato që nuk rikuperohen ose rikuperohen jashtëzakonisht ngadalë. Këto janë minerale dhe lëndë djegëse fosile. Disa prej tyre mund të riciklohen [2] (p.sh. metalet), ndërsa të tjerët, të tilla si vaji, janë të djegshëm dhe zhduken. [3]

 

Cilat ide janë të përshtatshme, a mund të na jepni  shembuj? Cilat ide nuk janë të pranueshme?

Më poshtë janë shembuj të aplikantëve aktualë, natyrisht që kjo listë nuk ka përfunduar ende, prandaj mos ngurroni të kërkoni në internet përmbajtje nga konkursi nga vitet e mëparshme, shih gjithashtu faqen rajonale të internetit. Është e rëndësishme që çdo ide, përveç përshkrimit të shkurtër që thotë se për çfarë bëhet fjalë, të përmbajë të gjithë elementët e rëndësishme për konkurrencën (njëkohësisht të jetë një biznes i ri, që bën mirë për natyrën dhe njerëzit dhe ka ndonjë  element inovativ)

?Eko / agro turizmi (turizëm i ngadaltë, punë në fermë si terapi për zvogëlimin e stresit, turne për shikimin e shpendëve),
? produkte vendore (reçel nga fiqtë e egër, oriz i prodhuar në mënyrë të qëndrueshme), kooperativa (përse të mos bashkëpunojmë),
?aplikacione mobile (pikë dhe shpërblime për të gjithë ata që ecin, inovacione IT, sisteme inteligjente),
♻️riciklimi i plastikës, nga mbeturinat te produkti (ekonomi rrethore… nga biomasa te peletet, nga oxhaku tek aditivët ushqimorë),
?eko mobilje (të ripërdorura, dyshekë kashte, jastekë eko), eko shtëpi (kashtë, materiale të ricikluara),
☀️zgjidhje diellore (tharëse frutash, ngrohës uji eko)
?marketing i gjelbër (karta mbjellëse, ngjarje letre zero, paketim eko),
?inovacione (ujitje e zgjuar, akuaponikë e re, shitje e ushqimit të dallëndysheve, eko iluzione)

⚠️Është  e vështirë të përgjigjesh se cilat ide nuk janë të përshtatshme,  sepse duhet të merren parasysh me kujdes të gjitha aspektet,  (ndonjëherë ka edhe përjashtime). Por ja, le të përpiqemi t’ua sqarojmë: të tilla janë idetë që përdorin varietete jo-autoktone dhe invazive (bimë jo-lokale, farëra të importuara, kafshë …) , organizma të modifikuar gjenetikisht (OMGJ), ide që për të funksionuar duhet të përdorin kryesisht transport të paqëndrueshëm ose shpërndarje jo-ekologjike (nëse transportuesi që do të dorëzojë produktet, apo ju vetë, do të shpenzoni në benzinë, vaj, gaz gaz…), ide në të cilat, një pjesë e madhe e buxhetit, mbështetet në importet (e lëndëve të para, makinerive, ekspertizës së jashtme), shfrytëzimit të burimeve (burimet minerale, minierat, ari, argjendi, hekuri, allçia… (përveç nëse janë mbeturina që më tej do të ripërdoren) ), ide që në disa procese paraqesin rrezik për mjedisin, edhe pse produkti përfundimtar është miqësor me mjedisin (p.sh. ujërat e zeza në prodhimin e sapunit), ide që kanë buxhete për prokurimin e plastikës së disponueshme (p.sh. shitja e lëngut të bërë nga kajsia lokale, në një filxhan plastik me një tub plastik), ide që shfrytëzojnë njerëzit (trajtim i padrejtë i komunitetit, punë me pagesë të ulët), ide që promovojnë monokultura (e njëjta kulturë bujqësore që rritet në të njëjtin vend për shumë vite- shih parimet permakulturore për një zonë të gjerë), ide në të cilën  zbatohen vetëm ndërgjegjësimi dhe nuk kanë një element të fortë biznesi dhe as qëndrueshmëri (shfaqje, projekte multimediale), ide që kërkojnë fonde për patentimin e një produkti / shërbimi të veçantë, ide në lidhje me shkrimin e raporteve, punime shkencore, rekomandime…

Në rregullat e konkurrencës në faqen tuaj të internetit,  ju keni thënë që do të nënshkruani një kontratë me fituesit në nivelin rajonal / kombëtar , e cila do të përcaktonte detyrimet e të dy palëve. Unë do të doja t’ju kërkoja një shpjegim të shkurtër të këtyre detyrimeve, nëse ato janë detyrime në lidhje me zbatimin e zgjidhjes,  apo detyrime të tjera ligjore.

Kontrata i referohet zbatimit të projektit (ideja e gjelbër fituese) dhe përshkruan detyrimet e të dy palëve: kur, si ARNO do t’ju paguajë (tre këste), kur do të jeni të detyruar të paraqisni një raport dhe me çfarë dokumentesh shoqëruese ( kontratat, deklaratat, faturat fiskale, faturat), kostot e pranueshme, përdorimi i logos, etj. Marrëveshja merret ekskluzivisht me idenë dhe atë që duhet të zbatohet. Dokumentacione të tjera të projektit, siç janë, orari për aktivitetet me orar kohor, buxheti i detajuar, zbatimi narrativ, etj paraqiten si anekse.

A munden individët të aplikojnë për ide të biznesit të gjelbër?

Po. Konkurrenca për idetë e biznesit të gjelbër, mund të zbatohet nga individë, sipërmarrës socialë, organizata të shoqërisë civile dhe kompani të vogla private. Nëse pronari i idesë së gjelbërt është një individ dhe bëhet fitues i një çmimi kombëtar, ai nuk është i detyruar të regjistrohet si person juridik, por do të nënshkruajë një marrëveshje me ARNO-në e cila do të detajojë mënyrat dhe kushtet e përdorimit të fondeve nga çmimi kombëtar.  Por, nëse pronari i idesë së gjelbërt, është një individ dhe bëhet fitues, ai do të duhet të regjistrohet si person juridik, në mënyrë që të realizojë idenë e tij të gjelbërt.

Ne jemi një kompani e vogël, a mund të aplikojmë në konkurs?

Nëse pronari i idesë së gjelbër është një kompani e vogël private, nuk duhet të ketë një xhiro vjetore më të madhe se 10,000 euro, për të aplikuar për konkursin e ideve të gjelbërta.

Çfarë nënkuptohet me termin, “Ide të biznesit të gjelbër”?

“Idetë e biznesit të Gjelbërt “, janë aktivitete ekonomike të personave juridikë që kontribuojnë në mjedis, duke përdorur burimet nga komuniteti lokal, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm, integrimin e nevojave dhe prioriteteve të komuniteteve lokale, ekonomike, sociale dhe mjedisore.

A ofroni mbështetje për zhvillimin e pjesës financiare të aplikimit?

Në këtë periudhë (deri në fund të majit), ARNO do të organizojë punëtori, në të cilat ju mund të aplikoni dhe të merrni pjesë. Aty do të merrni udhëzime dhe njohuri për zhvillimin e pjesës financiare të aplikimit. Në këto punëtori, ju këshillojmë të vini me plan biznesi të përgaditur, në mënyrë që trajnuesi të ofrojë këshillat e tij eksperte për të finalizuar financat.

Çfarë do të thotë deklarata në formularin “Unë konfirmoj se si paraqitës i idesë kam të gjitha të drejtat intelektuale dhe materiale për të zbatuar idenë “ ?

Për t’u kualifikuar, të gjithë aplikantët duhet të vërtetojnë se plotësojnë kriteret e pranueshmërisë dhe të nënshkruajnë një deklaratë që, si paraqitës të ideve, ata kanë të gjitha të drejtat industriale dhe materiale për të qenë në gjendje të zbatojnë idenë.

Kur themi të drejtat nënkuptojmë pronën intelektuale, pasurinë materiale (p.sh. ju aplikoni me pronë personale që nuk ka sfida ligjore, pronarë të shumtë), marrëdhëniet e personit që aplikon me personin juridik që do të ishte mbajtësi (p.sh. një vajzë që aplikon në emër të saj) të një personi juridik të të dashurit / shokut …) dhe llojeve të tjera të pengesave të mundshme. ARNO rezervon të drejtën në çdo kohë për të kërkuar burime dhe prova shtesë për të drejtën e zbatimit të idesë.

– Me të drejtat materiale nënkuptojnë:
o E drejta për të riprodhuar veprën
o E drejta e lëshimit të veprës
o E drejta për shpalljen publike të krimit
o E drejta për të ribërë punën

Më shumë informacione në: LIGJI PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTA TË BASHKANGJITURA ME TO.

– Pronë industriale do të thotë:
o Pasuri e luajtshme (orë dore, makinë, bizhuteri, para)
o Pasuri të paluajtshme (tokë, ara, shtëpi, ambiente biznesi)
o Pronë intelektuale (shpikje, zbulime shkencore, dizajn industrial, etj.)
Më shumë informacion në: Ligji për pronësi industriale

A janë produktet e gjelbra vetëm eko-produktet dhe idetë që përdorin energjinë diellore?

Jo. Idetë e gjelbërta nuk kufizohen vetëm në idetë që përdorin energjinë diellore dhe eko-produktet. Idet e gjelbërta mund të jenë të ndryshme. Për shembull, ideja e gjelbërt mund të jetë një shpikje teknologjike, një ide për promovimin dhe përdorimin e energjisë së pastër, eko-turizmi, ideja e krijimit të vendeve të punës përmes iniciativave të ndryshme (turne me biçikletë malore, të shikojnë zogjtë, grumbullueset e çajit), bizhuteri të ricikluara, mobilje nga paletat, eko-fermat etj. Për më shumë shembuj, shihni albumin tonë në Fb. Ne ju inkurajojmë që të shqyrtoni materialet multimediale, në kanalin tonë ARNO në YouTube (atje ju do të gjeni videot e ngjarjeve të fundit, paraqitjet në shfaqe, video nga fituesit e vitit të kaluar, videot dokumentarë nga konkurrenca rajonale, etj).

A mundet i njejti person, të aplikojë në të njejtin konkurs, me më shumë ide të gjelbra?

Gjithkush mund të aplikojë në konkursin për ide të gjelbërta, me të gjitha idetë e gjelbërta që ka. Një individ / kompani, mund të jetë bartës i më shumë ideve të gjelbërta në konkurs, por për çdo ide të gjelbërt është e nevojshme të dërgoni një formular të veçantë aplikimi. Mbani mend, numri i formularëve të paraqitur, nuk ndikon në shënimin e ideve të gjelbra nga juria.

A shpërblehen me vlerë 10,000 dollarë të gjitha idetë në garën rajonale, apo vetëm ideja më e mirë nga niveli rajonal?

Në garën rajonale “Кonkursi rajonal për idetë e gjelbra”,  marrin pjesë tre idetë fituese, nga secili prej vendeve pjesëmarrëse. Në vitin 2020, janë ndryshuar regullat për pjesmarrje me vendosjen e dy kategorive për aplikim: kategoria për mbështetje deri në $ 5 000 dhe kategoria për mbështetje deri ne $10 000. Në varësi nga nominimet dhe numri i ideve pjesmarrëse në kategoritë e caktuara, do të caktohet edhe numri I çmimeve për kategori.  Shuma e përgjithshme për idetë që do të shpërblehen në garën rajonale, mbetet $ 40 000.[1]

[1] Organizatorët rezervojnë të drejtën në nivel kombëtar dhe rajonal, për të ndryshuar fondin e çmimeve dhe kategoritë e ideve të përzgjedhura fituese

Si mund të aplikoj për konkurrencën e Idesë së Biznesit të Gjelbërt?

Së pari, ne ju rekomandojmë që të lexoni udhëzimet në seksionin RRETH KONKURSIT, ku mund të njoftohen më mirë me konkursin dhe fazat në të cilat do të mbahet, gjithashtu,  edhe seksionin RREGULLAT,  në zonën ku shpjegohen kriteret për vlerësimin e ideve të gjelbërta. Pastaj shkarkoni formularin, i cili gjindet në seksionin APLIKIMI dhe dërgojeni atë në arno.mkd@gmail.com deri më 26 prill 2022 më orën 23:59. Bashkë me mesazhin, nëse keni, mund të bashkangjisni edhe materiale shtesë për idenë tuaj të gjelbër.

A mund ta dërgoj formularin edhe me postë?

JO, formularin e aplikimit për idetë e gjelbra, duhet ta dërgoni vetëm me e-mail, në arno.mkd@gmail.com.

Çfarë duhet të bëj, nëse jam një prej finalistëve të konkursit nacional?

Pas njoftimit për të hyrë në finale, do t’ju duhet të përgatitni një prezantim për idenë tuaj të gjelbër dhe ta paraqisni atë para jurisë. Për prezantimin e 10 ideve përfundimtare të biznesit të gjelbër, do të organizohet një event publik në Majit /Qershorit 2022, në Shkup/online.

Po sikur ideja ime e gjelbër, të jetë një nga tri idetë fituese të konkursit kombëtar?

Nëse ideja juaj e gjelbër është një nga tre idetë fituese, do t’ju duhet të hartoni një sërë dokumentesh (në bashkëpunim me ARNO-në) që do të specifikojnë mënyrat dhe detyrimet në lidhje me përdorimin e çmimeve kombëtare. Nëse ideja juaj e gjelbër është një nga tre idetë fituese, ju si bartës i saj, së bashku me ekipin e ARNO-s dhe MKA2000, duhet të merrni pjesë në përgatitjen e prezantimit dhe materialeve promovuese për idenë tuaj të gjelbër, në konkursin rajonal. Gjithashtu në procesin e përgatitjes, ju do të duhet të vendosni se në cilën gjuhë do të prezentoni idenë tuaj para jurisë rajonale. Ekipi i ARNO-së do t’ju ofrojë përkthyes.

Cili është çmimi i konkursit kombëtar?

Edhe këtë vit, falë përdorimit të brendshëm të fondeve dhe për të stimuluar ekonominë e brendshme, ARNO do të japë $ 1000 për konceptin e biznesit dhe 2,000 $ për idetë e biznesit që do të zgjidhen në finale si tre ide fituese. Mbështetje shtesë do të sigurohet nga partnerët: Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik, 2000 MKA,Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimor, dhe Maqedonia 2025.

Çfarë ndodh në garën rajonale?

Në konkursin rajonal, të gjitha idetë e gjelbra nga vendet pjesëmarrëse, paraqiten para jurisë, e cila më tej i noton sipas kritereve të përcaktuara.

Çfarë pritet nga unë në garën rajonale?

Në konkursin rajonal “Forumi për filantropinë”, nga secili prej pjesëmarrësve, konkurrentët pritet të jenë të pranishëm gjatë prezantimit të të gjitha ideve të gjelbërta fituese nga rajoni. (RISI) Nga viti 2021 programi është zgjeruar me aktivitete shtesë (Modulet për azhurnimin e njohurive, rrjetëzimin, etj.) Për të cilat fituesit do të informohen më tej. Pjesëmarrja në aktivitete shtesë është e detyrueshme.

Ku do të mbahet konkursi rajonal për idetë e biznesit të gjelbër?

Këtë vit, konkursi rajonal për ide të gjelbërta “Forumi i Filantropisë” është planifikuar të mbahet në Shqipëria, gjatë muajit shtator, ose online, në varësi të rrjedhës së pandemisë dhe mundësive dhe protokolleve të sigurisë.

Nëse fitojmë, si mund ta përdorim çmimin dhe cilat janë detyrimet?

Nëse fitoni garën rajonale, do të shpërbleheni me $ 10,000,ose $5000[1].Këto fonde janë të dedikuara ekskluzivisht për realizimin e idesë suaj të biznesit të gjelbër dhe duhet të përdoren brenda një viti. Përveç kësaj, në bashkëpunim me ekipin e ARNO-s,  do t’ju duhet të përpiloni një dokument, që do të përcaktojë proceset e realizimit të idesë, një kornizë të detajuar financiare dhe mënyrat në të cilat do të monitorohet dhe zbatohet ideja. Fituesit janë të detyruar të lidhin një kontratë me ARNO-në, e cila gjithashtu do të përcaktojë të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese. Këto përfshihen edhe raportet e rregullta periodike narative dhe financiare.

Nëse bartësi i idesë është një person fizik, brenda 30 ditëve pas shpalljes së çmimit rajonal duhet të regjistrojë një subjekt juridik.

[1] Organizatorët rezervojnë të drejtën në nivel kombëtar dhe rajonal, për të ndryshuar fondin e çmimeve dhe kategoritë e ideve të përzgjedhura fituese

***Pyetje dhe përgjigje të reja (Nga punëtoritë dhe nga e-mail-et) ***

Çfarë lloj subjekti juridik duhet të regjistrojnë personat fizikë, nëse fitojnë në garën rajonale?

Nëse po aplikoni si një individ, por jeni fitues i konkursit rajonal, ju duhet të regjistroheni si  subjekt  juridik që përshtatet me nevojat e biznesit tuaj të gjelbër dhe do të jetë operacional për zbatimin e idesë (biznese, organizata të  shoqërisë civile që mund të ushtrojnë aktivitet ekonomik), – informohuni më hollësisht në lidhje me hapësirën dhe realizueshmërinë e këtij opsioni – (në mungesë të kornizës ligjore  për ndërmarrësi sociale), kooperativë dhe gjithçka tjetër që mundëson rregullativa ligjore për kryerjen e veprimtarisë sipërmarrëse. Zgjedhja e formës ligjore, përcaktohet nga fituesi.

A duhet të hap kompani të re, nëse veçmë kam një kompani ekzistuese?

Ju mund të aplikoni me një kompani ekzistuese, por kujdes:

– Nëse aplikoni me një kompani ekzistuese, duhet të bashkangjitni një dokument që provon se fitimi neto për vitin e kaluar nuk është më i madh se 10 000 euro.

-Kini parasysh se aktiviteti i një kompanie ekzistuese, vlerat dhe vizioni, duhet të jenë në harmoni me idenë që zbatohet, jo vetëm nga pikëpamja ligjore për të kryer veprimtarinë, por edhe në aspektin e vlerave.

Psh. Nuk do të ishte logjike, (as e pranueshme) që një dyqan i vogël që shet rroba eksporti (dhe që planifikon edhe në të ardhmen të merret me këtë lloj shitjeje), të aplikojë me ide për shitje të rrobave të recikluara. Edhe pse ripërdorimi i veshjeve, koleksionet e dizajnuesve me material të recikluara e të ngjashme, kanë dimension të fuqishëm të gjelbërt, por nëse ky subjekt planifikon edhe më tej të vazhdojë të funksionojë si shitës i rrobave të eksportit, nuk do të ishte logjike të aplikojë si bartës i idesë, për shkak të kontradiktës së vlerave. Sigurisht që kjo ide (dhe këtë kuptojeni si përpjekja jonë për t’ju dhënë një shembull), do të ishte e pranueshme në garë, por bartësi i projektit do të ishte logjike që të jetë një tjetër subjekt juridik.

 

Si mund të kyçen ligjërisht në planet e biznesit, njerëzit / fëmijët e rruigës, përfituesit e ndihmës sociale?

Ne jemi të njohur me kontekstin social dhe jemi të vetëdijshëm për sfidat në fushën e veprimtarisë sipërmarrëse për disa nga grupet e ndjeshme të shoqërisë. Në aplikimin tuaj, sqaroni sfidat në ndikimin lokal dhe përfshirjen e komunitetit. Radhisni edhe parashikimet financiare për përfshirjen e këtyre individëve, përfitimet që këta individë do të kishin nga biznesi juaj të gjelbër. Në pjesën e punës ligjore, sigurisht në drejtim të zbatimit të biznesit të gjelbër, ata janë të detyruar të punojnë në përputhje me politikat dhe rregullat e përcaktuara. Ne jemi të vetëdijshëm, për sfidat si këto e të ngjashme, me të cilat përballen shumë ndërmarrje (sociale). Nga ajo që kemi si informacion, në konsultim të ngushtë, shkëmbimin e praktikave të mira dhe lobim të përbashkët në institucionet, këto aspekte janë kapërcyer dhe ne ju inkurajojmë që të rrjetëzoheni dhe të hulumtoni më shumë (që në fazën e aplikimit) për zgjidhjet e mundshme ligjore.

Kush garanton se ideja ime do të mbetet vetëm në mes komisionit dhe ARNO-s, sepse shpeshhere, ideja vlen shumë më tepër se çmimi?

Konkursi për ide të bizneseve të gjelbërta, organizohet me synimin e më shumë njerëzve dhe mbështetësve potencialë, për të dëgjuar për idenë tuaj dhe për të marrë mbështetje dhe promovim. Juria për konkursin tone, përbëhet kryesisht nga përfaqësues nga agjencitë donatore që punojnë në fushat dhe programet e ngjashme që mbështesin dhe të cilat do të mbështesin edhe në të ardhmen bizneset e gjelbra. Por në qoftë se ju mendoni se ideja juaj është origjinale dhe keni frikë se me promovimin e saj mund ta dëmtoni të njejtën, lirisht informohuni për mënyrat se si të mbroni idenë/produktin (rreth pronësisë industriale, pronësisë intelektuale), mbrojeni idenë e më pas aplikoni.

Nëse plani i biznesit të kompanisë aplikuese nuk përputhet me idenë – me çfarë plani biznesi duhet të aplikojmë?

Kompania ka një financim të përbashkët, ku ideja e biznesit të gjelbër do të plotësonte vetëm biznesin ekzistues, prandaj është logjike që të gjitha informatat financiare të integrohen në planin e biznesit. Nëse po aplikoni për një kompani ekzistuese, ju lutemi jepni formën financiare me të gjithë informacionin përkatës për biznesin ekzistues. Për shembull, qiraja që aktualisht paguhet nga firma, është sigurisht një shpenzim, një shpenzim që nëse nuk mbulohet nga shpërblimi duhet të potencohet se mbulohet nga fondet e tjera (fondet e veta, ndoshta nga një tjetër donator, etj.). Në pjesën e buxhetit sqarohet qartë, se sa fonde janë të nevojshme dhe çfarë do të përdoren të njejtat për realizimin e idesë së gjelbër. Në aspektin e treguesve kryesorë, parashikimet për shitjen e shërbimeve / produkteve tuaja nga ideja e gjelbër, duhet të jenë të dukshme.

Ajo që është e rëndësishme të theksohet është se kur / nëse merrni fonde nga çmimi, ju duhet të hapni një llogari të veçantë – një nën-llogari, e cila do të përdoret ekskluzivisht për aktivitetet / linjat buxhetore të dedikuara idesë së biznesit të gjelbër. Nëse keni deklaruar në buxhet se shërbimet e kontabilitetit janë mbuluar tashmë nga një kompani ekzistuese, atëherë nuk ju lejohet të paguani fonde mbi këtë bazë.

Në pjesën e pjesëmarrjes suaj, ju mund të specifikoni nëse i referohet parave ose pasurisë (pasurisë reale dhe të luajtshme) ose të drejtave (licenca, franshiza, softueri, markat tregtare etj.)

Po nëse bëhet fjalë për një OJQ jofitimprurëse?

Informohuni për mundësitë ligjore për aktivitete ekonomike si organizatë civile. Kjo praktikë shpesh është e pranishme dhe e inkurajuar (në mungesë të legjislacionit mbi sipërmarrjen sociale), por konsultohuni për mundësitë dhe disavantazhet. Si një organizatë civile, ju keni mundësinë të gjeneroni fitime përmes aktivitetit ekonomik, i cili më pas duhet të përdoret tërësisht për misionin (idejnë e biznesit të gjelbër) – të riinvestoni në fonde të dedikuara (nuk ka mundësi për të tërhequr dividentë). Përveç kësaj, nëse ky fitim i gjeneruar nga veprimtaritë tregtare është subjekt i pagimit të taksave, potencojeni këtë në projeksionet financiare.

A mund ta mbuloj qiranë me një pjesë të fondeve nga granti?

Po, mund ta mbuloni qiranë me fondet e grantit dhe nuk ka kufi për buxhetimin. Nuk ka rregulla të donatorëve për një prag përqindjeje për fondet e dedikuara për punonjësit, kostot direkte, indirekte etj. Mos ngurroni të dorëzoni një buxhet që rendit artikujt e buxhetit që ju nevojitet për të realizuar idenë tuaj për biznes të gjelbër.

* Por kujdes, paraqitja financiare duhet të reflektojë edhe dimensionin e gjelbër (benzina mujore / blerja e gotave plastike, mund të sinjalizojë jurinë që ju nuk e kuptoni thelbin e bizneseve të gjelbra)

Kush duhet t’i paraqesë idenë jurisë, a mund të bëhet kjo nga një person i autorizuar në emër të bartësit të idesë?

Prezantimi i idesë për jurinë mund të bëhet nga një person nga ekipi i përzgjedhur nga vetë ju. Ne rekomandojmë që ky të jetë një person i cili e njeh më së shumti dhe e “ndjen” idenë.

Në fillim, për shkak të specifikave të biznesit online, ne nuk do të jemi në gjendje të paguajmë pagat. A mund të përshkruhet kjo në planin financiar?

Sigurisht, tregohuni të sinqertë! Ndoshta, si një këshillë, tregojeni këtë në formën narrative, sepse sigurisht juria do të pyetet se çfarë është motivimi dhe angazhimi / gatishmëria e ekipit për të ndërtuar një biznes që në vitin e parë kërkon angazhim pro bono.

Si llogariten të ardhurat kur kemi tashmë një kompani të regjistruar dhe funksionale? Kur do të përshtatet biznesi i gjelbër brenda kompanisë tashmë ekzistuese?

Tregonjini veçmas, ose të integruara (në varësi të fushës së shërbimeve / produkteve), parashikimet për firmën ekzistuese dhe për idenë e gjelbër të biznesit. Juria duhet të shohë lidhjen dhe në rastin e firmës ekzistuese, shikoni parashikimin financiar për personin juridik që është bartësi I idesë.

Shkruan se fitimi vjetor nuk duhet të kalojë 10 000 euro. A mendoni për fitim apo qarkullim dhe për sa vite paraprake? Dhe a vlejnë të njejtat kushte, pavarësisht nëse bëhet fjalë për OJQ, kompani apo individ?

Fitimi i referohet fitimeve neto. Pragu i 10,000 Euro do të pasqyrohet në pasqyrën e të ardhurave (në fitimin neto pika në fund të raportit – llogaritë vjetore) që duhet për të siguruar, nëse ju po aplikoni si kompani. Ky dokument do të kërkohet vetëm për vitin paraprak. Ideja e konkursit është të mbështesë ndërmarrjet e vogla dhe idetë e reja / ide në një fazë të hershme të zhvillimit, kështu që,  nëse bëhet fjalë për një  kompani e madhe që vetëm vitin paraprak  ka realizuar  fitim të ulët, juria ndoshta do të kuptojë këtë  dhe / ose të vendosë kërkesa shtesë për sqarim.

Nëse po aplikoni si një organizatë civile përsëri, përfitimi = fitimi neto,  nuk duhet të kalojë 10,000 euro (Organizatat jo qeveritare edhe pse mund të kenë fitim nëpërmjet aktivitete ekonomike, ato kanë detyrim të mëtejshëm që ato fonde t’i ri-investojnë në misionin e tyre, ky fitim nga aktivitetet ekonomike nuk duhet të kalojë 10,000 euro) . Për shkak të kontabiliteteve të ndryshme në përgatitjen e llogarive përfundimtare, ju mund të kërkoni sqarime shtesë në qoftë se aplikoni si OJQ.

Dhe një vërejtje të vogël, në qoftë se jeni duke aplikuar përmes një organizate civile, është me rëndësi që  misioni i organizatës të ketë  lidhje me idetë për biznes  të gjelbër dhe më tej, në qoftë se fitoni, ju mundeni  pa problem të kryeni  aktivitete sipërmarrëse (do të informoheni më tej në lidhje me avantazhet / disavantazhet e këtij operacioni, në një nga trajnimet ne kishim një pyetje të ngjashme (dhe në mungesë të kornizës ligjore për ndërmarrësi sociale), për shembull, edhe organizatat që i përkasin  shoqërisë civile por që kryejnë veprimtari ekonomike,  janë të detyruar të paguajnë tatimin mbi të ardhurat në fondet e gjeneruara nëpërmjet shitjeve).

Nëse po aplikoni si individ, duhet vetëm të shënoni se jeni dakord për t’u regjistruar si person juridik, nuk kërkohet të bashkangjisni dokumente shtesë (gjitshesi, në planin financiar lirisht përcaktoni fondet që doni / planifikoni për t’i investuar)