Aplikimi

Formulari për aplikim në konkursin „Filantropi nëpërmjet ideve të gjelbërta“ 2019 mund ta merrni këtu:

Para se të filloni me plotësimin e tij lexoni me kujdes UDHËZIMET. (të cilat mund t’I lexoni në vazhdim). Ne ju inkurajojmë të shikoni videon nga një prej punëtorive që u realizua, me qëllim që t’ju ndihmojë në plotësimin e formës së  aplikimit.

Aplikimi kryhet duke dorëzuar këto dy dokumente të kompletuara dhe (opsionale) dokumente mbështetëse (deri në 10 MB të dërguar me e-mail). Personat juridikë që aplikojnë gjithashtu duhet të bashkëngjisin një llogari përfundimtare për vitin e kaluar. Dokumentacioni i plotë dorëzohet në mënyrë elektronike në arno.mkd@gmail.com deri më 02.06.2019 (23: 59h). Nëse nuk merrni një konfirmim për konkurim të suksesshëm brenda 24 orëve, na kontaktoni në telefon.

UDHËZIME

Formulari I aplikimit për konkursin “Filantropia përmes ideve të gjelbërta”, përbëhet nga disa pyetje që do t’ju përgjigjeni në dokumentin word I cili ka të bashkangjitur dhe një dokument exel në të cilin do të jepni informacionet financiare:

  1. Të dhena për autorin e idesë

Në këtë pjesë të formularit, do t’ju duhet të jepni të dhenat e organizatës/ portofolio/ biografinë, të dhëna për kontakt, emrin e idesë, si dhe konfirmim për disa pyetje/kritere shumë të rëndësishme për pjesëmarrje.

DEKLARATAT

Ju lutemi përgjigjuni të gjithave pyetjeve që vlejnë për të gjithë aplikantët, si për personat juridikë ashtu edhe për individët, veç e veç.

Rezime

Ju lutemi jepni një përmbledhje të shkurtër që shpjegon aspektet thelbësore të idesë tuaj të gjelbër (jo më shumë se një faqe).

Të dhënat për idenë e gjelbërt

Në këtë pjesë të formularit Ju lutemi sqaroni pyetjet dhe nën-pyetjet sa më qartë (duke respektuar kufizimet e fjalëve), mund të ndiqni edhe udhzimet nga vetseksioni (pyetjet e bëra).

Plani për aktivitetet

Në tabelën, rreshtoni aktivitetet (mund lirisht të shtoni rrjeshta) dhe përcaktoni muajin kur do të kryhen.

Financimi

Këtu janë të dhënat që duhet të plotësoni në dokumentin Excel në 4 fletët e punës. Të dhënat nuk duhet të kopjohen – është e detyrueshme të dorëzoni dokumentin Excel së bashku me formularin.

Materiale të tjera për idetë e gjelbërta

Në këtë pjesë të formulatit, mund të jepni informacione shtesë për idetë tuaja: fotografi, video, ilustrime, grafikë etj. Ju lutem kini parasysh kufizimet teknike për dërgimin e përmbajtjeve multimediale nepërmjet e-mail-it. Nëse këto shtesa tejkalojnë kufizimin 10MB ju lutem dërgoini këto informacione shtesë nëpërmjet lidhjes së jashtme SHARE!

Mund të dërgoni linqe të ndryshme në mënyrë që të mund të marrim informacione shtesë: video në YouTube, faqe në Facebook, artikuj nga mediume dhe të ngjajshme.

Me Rëndësi!

  • Të gjitha fushat janë të rëndësishme për tu plotësuar
  • Përveç formularit të aplikimit, është e detyrueshme të dorëzohet një dokument Excel.
  • Disa pyetje kanë në dispozicion një numër të kufizuar fjalësh. Ju lutem merreni këtë parasysh para se ta plotësoni formularin.
  • Ju lutemi përdorni font Calibri me madhësi 12 dhe hapsirë 1.0
  • Pasi të keni plotësuar formularin për aplikim, duhet ta dërgoni atë në arno.mkd@gmail.com . Pas kësaj nuk do të keni më mundësi ta ndryshoni atë.
  • Afati I fundit për dorëzimin e aplikacionit është 02.06.2019 deri në ora 23:59. Formularët e dorzuar pas këti afati kohor nuk do të merren parasysh.
  • Pasi të dërgoni formularin, mbrenda 24 orëve do t’ju dërgojmë një vërtetim në adresen e e-mailit që do të na mundesoni, për t’ju konfirmuar se aplikimi juaj u pranua. Nëse nuk merni ndonjë përgjigje nga ne mbrenda 24 orve, ju lutem na kontaktoni.
  • Për pyetje dhe informacione të tjera, ju lutem na shkruani në e-mail adresën arno.mkd@gmail.com ose na telefononi në 077/855 832 çdo ditë pune nga ora 09:00 deri në orën 17:00

Gjithashtu ndiqni njoftimet tona për të marr pjesë në puntoritë tona që do t’ju mundësojnë me më shumë informacione  rreth aplikimit.